Eesti
English По-русски Українською
Konsulaarinfo » Pikaajaline viisa (D-viisa) »

Pikaajaline viisa (D-viisa)

20.03.2017

Kui isikul on põhjendatud vajadus viibida Eestis pikemalt, kui Schengeni c-viisa võimaldab, võib ta taotleda pikaajalist e. d-viisat. Pikaajaline (D) viisa võimaldab Eestis viibida ühe- või mitmekordselt kuni 365 päeva 1 aasta jooksul ja 2 aasta jooksul kokku 548 päeva. D-viisaga võib viibida kogu Schengeni alal kuni 90 päeva.

 

D-viisasid väljastatakse nendele kolmandate riikide kodanikele, kes soovivad Eestisse tulla:

-          lühiajalise töötamise;

-          õppimise;

-          vanemate hooldamise;

-          perekonna ühinemise jne.

 eesmärgil.

 

D-viisa taotlus esitatakse isiklikult (sest viisataotluse esitamisel kogutakse biomeetrilised andmed – viisataotleja kümme sõrmejälge) kas:

- Eesti Suursaatkonna konsulaartalitusele Kiievis;

- või PPA teenindusele Eestis.

 

Sõrmejälgede andmise nõudest on vabastatud:

-          alla 12aastased lapsed;

-          isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta;

-          riigipead või valitsusjuhid ning valitsuse liikmed ja nendega koos reisivad  abikaasad ja nende ametliku delegatsiooni liikmed, kui nad on saanud ametliku küllakutse liikmesriigi valitsustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt.

 

Viisataotluse esitamiseks Eesti saatkonnas Kiievis on soovitav eelnevalt registreeruda konsulaadi vastuvõtule:

- telefoni teel:   (380 44) 590 24 40; 

 - e-posti aadressil:  Consulate.Kyiv@mfa.ee

 

D-viisa taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

- välispass, mis kehtib veel vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu;

- elektrooniliselt täidetud C-viisataotlus (ajutiselt);

- käsitsi täidetud  ja allkirjastatud D-viisataotlus;

- 1 värvifotot 35x45 mm d-viisa taotlusele;

- kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise taotletava viisa kehtivusajal; tervisekindlustuslepingu kindlustusvastutuse alammäär on 30 000 eurot kogu Eestis või Schengeni ruumis viibimise aja kohta;

-   alaealise puhul, kes ei reisi koos mõlema vanemaga, tuleb esitada vanemate notariaalselt tõestatud nõusolek lapse reisimiseks, kas üksi, ühega vanematest või koos mõne teise saatjaga. Kui vanem reisib koos lapsega, kuid ei taotle viisat koos lapsega, lisada vanema viisa koopia.

 -  dokumendid, mis tõendavad piisavate elatusvahendite olemasolu: tõend töökohast, milles on märgitud töötasu/pangaväljavõte/tõend elukohariigis asuva kinnisvara kohta/vabas vormis kiri isikult, kes taotlejat rahaliselt toetab (iga Eestis viibitud päeva kohta 94 eurot);

 -   reisi eesmärki (näiteks tööle või õppima asumist, abiellumist, vanemate hooldamist vms.) tõendavad dokumendid. D-viisa taotlemisel lühiajaliseks töötamiseks, tuleb eelnevalt lühiajaline töötamine registreerida Politsei- ja Piirivalveametis.

- lennu- või sõidupiletid;

- sugulussuhet või perekonnaseisu tõendavad dokumendid.

 

D-viisa taotlemisel on riigilõiv Ukraina ja Valgevene kodanikele 0 €. Teiste riikide kodanikud tasuvad   riigilõivu 80 €.

Riigilõivu saab maksta sularahas eurodes või pangakaardiga Eesti Saatkonnas Kiievis või

järgmistele pangakontodele Eestis (makse saaja RAHANDUSMINISTEERIUM):

- SEB Pank р/с EE891010220034796011 SWIFT/BIC: EEUHEE2X

- Swedbank р/с EE932200221023778606 SWIFT/BIC: HABAEE2X

Viitenumber: 2900073630

Rahvusvahelisel maksekorraldusel palume viitenumbri märkida selgituse reale!

Makse selgitus: Viisataotluste läbivaatamine

VIITENUMBER JA SELGITUS ON MAKSEKORRALDUSEL KOHUSTUSLIKUD VÄLJAD!

 

D-viisa taotlemisel on viisalõivust vabastatud:

- alla 6-aasta vanused taotlejad;

 - EL  liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige, juhul kui taotleja reisib oma EL kodanikust pereliikme juurde või koos selle pereliikmega.

 

Lühiajalise töötamise registreerimiseks PPA-s saab taotluse esitada järgmistel juhtudel:

1.loominguline töötaja etendusasutuse seaduse tähenduses, kes töötab etendusasutuses;

2.õpetaja või õppejõuna töötamiseks Eestis õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavas õppeasutuses;

3.teaduslikuks tegevuseks, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus või kogemus;

4.sportlane, treener, spordikohtunik või sporditöötaja erialaseks tegevuseks vastava spordialaliidu kutsel;

5.töötamiseks kutseõppe eesmärgil praktika korras välisriigis asuva õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni poolt vahendatud praktika eesmärgil või välisriigis asuva õppeasutuse suunamisel, kui see on õppeprogrammi osa;

6.välisriigi diplomaatilise esinduse teenindamiseks Välisministeeriumi loal;

7.töötamiseks lapsehoidjana;

8.ekspert, nõustaja, konsultant, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;

9.seadmete paigaldaja või oskustööline, kui välismaalasel on selleks erialane ettevalmistus;

10.töötamiseks põllumajandussaaduste töötlemisega seotud hooajatöödel;

11.välislepingu alusel

http://www.vm.ee/et/pikaajalise-d-viisa-taotlemine

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kiievis Puškinska tn 43B, Kiev 01901, Ukraina tel. (380 44) 590 07 80, e-mail: Embassy.kyiv@mfa.ee